Hướng dẫn cài đặt SMTP gmail không cần sử dụng plugin

Các bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng nhé.

add_action( ‘phpmailer_init’, function( $phpmailer ) {
if ( !is_object( $phpmailer ) )
$phpmailer = (object) $phpmailer;
$phpmailer->Mailer= ‘smtp’;
$phpmailer->Host= ‘smtp.gmail.com’;
$phpmailer->SMTPAuth= 1;
$phpmailer->Port= 587;
$phpmailer->Username= ‘mailcuaban@gmail.com’;
$phpmailer->Password= ‘matkhauungdung’;
$phpmailer->SMTPSecure = ‘TLS’;
$phpmailer->From= ‘mailcuaban@gmail.com’;
$phpmailer->FromName= ‘Blog ThanhQuyet’;
});
Khi thiết lập SMTP gmail thì nó cần mật khẩu ứng dụng, hiện tại có rất nhiều bài viết hướng dẫn tạo mật khẩu ứng cho gmail. Các bạn có thể lên google tìm với từ khóa “Tạo mật khẩu ứng dụng cho gmail” hoặc tham khảo một số link mình giới thiệu phía dưới đây.

Add Comment