Chèn code Google AdSense vào website thủ công

Để chèn google adsense vào WordPress là  bằng cách tạo widget thủ công. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là bạn không cần cài đặt bất kỳ plugins nào. Hãy theo dõi các bước sau để tạo một widget và chèn Goolge Adsense code:

  1. Đăng nhập vào WordPress dashboard, chuyển hướng tới mục Appearance -> Widgets.
  2. Để thêm một widget mới, chọn Text và kéo thả nó vào vị trí mong muốn hiển thị ad. Trong ví dụ này, chúng tôi đặt nó ở Sidebar, nhung bạn có thể chọn bất kỳ phần nào của website. Nhấn vào button Add Widget.
  3. Điền vào Title và Content.Content of Widget
    • Title – Điền tên của widget (để trống cũng được).
    • Content – Dán code từ trang web Google Adsense.
  4. Khi hoàn tất, nhấn nút Save.

Add Comment