Quản lý Let’s Encrypt bằng Larvps

Sau khi truy cập vào module larvps. Chọn mục số 2 để quản lý Let’s Encrypt.

2. Quan ly Let’s Encrypt
==============================================================
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-6
/———————————————————————–/

1) Danh sach domain 3) Xoa Let’s Encrypt
2) Them Let’s Encrypt 4) Gia han domain

Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]: ^C
[root@comautaman home]#

 

1.Danh sách domain

Danh sach SSL Let’s Encrypt
————————————————————————-
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-6-7
/———————————————————————–/

Danh sach Domain:

1) baohiemcuocsongviet.com
2) comautaman.vn
3) dulichbonphuong.net
4) giaitri.pro
5) thanhquyet.info
6) tinhhoathiennhien.net

2. Thêm Let’s Encrypt

Tại menu Quản lý Let’s Encrypt bạn chọn menu số 2 để thêm Let’s Encrypt

 

————————————————————————-
Them SSL – Let’s Encrypt
————————————————————————-
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-6-10
/———————————————————————–/

Danh sach domain:
1) baohiemcuocsongviet.com 5) giaitri.pro
2) cameraanninhgiare.com 6) thanhquyet.info
3) comautaman.vn 7) tinhhoathiennhien.net
4) dulichbonphuong.net

  1.  

    Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 5

 

Sau đó chọn tên miền mà bạn muốn cài đặt. Ở đây mình chọn tên miền là giaitri.pro nên mình chọn số 5. 

Đợi 1 phút cho load xong

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx

Which names would you like to activate HTTPS for?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1: baohiemcuocsongviet.com
2: www.baohiemcuocsongviet.com
3: cameraanninhgiare.com
4: www.cameraanninhgiare.com
5: comautaman.vn
6: www.comautaman.vn
7: dulichbonphuong.net
8: www.dulichbonphuong.net
9: giaitri.pro
10: www.giaitri.pro
11: thanhquyet.info
12: www.thanhquyet.info
13: tinhhoathiennhien.net
14: www.tinhhoathiennhien.net
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter ‘c’ to cancel):9,10

Sau đó bạn chọn thứ tự tên miền có non-www và www cho tên miền cần kích hoạt SSL

Ở đây mình chọn 9, 10 ( Lưu ý là dấu phẩy) để cài cho tên miền giaitri.pro

3.Xóa Let’s Encrypt

————————————————————————-
Xoa SSL – Let’s Encrypt
————————————————————————-
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-6-9
/———————————————————————–/

Chon domain ban muon xoa
1) giaitri.pro 4) dulichbonphuong.net
2) tinhhoathiennhien.net 5) baohiemcuocsongviet.com
3) comautaman.vn 6) thanhquyet.info
Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]: 1

Chọn số theo tương ứng với tên miền cần xóa Let’s Encrypt. Đây mình xóa cho tên miền giaitri.pro nên mình chọn 1

4. Gia hạn domain

Gia han thu cong – Let’s Encrypt
————————————————————————-
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-6-11
/———————————————————————–/

Chon domain muon gia han

1) giaitri.pro 4) dulichbonphuong.net
2) tinhhoathiennhien.net 5) baohiemcuocsongviet.com
3) comautaman.vn 6) thanhquyet.info
Nhập lựa chọn của bạn [0=Exit]:

Nhập số theo tên miền tưởng ứng muốn gia hạn. Mọi thứ sẽ tự động gia hạn cho bạn

Chúc bạn thành công

Add Comment