Hướng dẫn chuyển đổi non-www sang www và ngược lại

Để giải quyết vấn đề này chúng ta sẽ tiến hành chèn thêm đoạn sau trong file .htaccess .

  • Thay đổi www sang non-www :

RewriteEngine On
RewriteCond % ^www.tenmiencuaban.com
RewriteRule ^.*$ http://tenmiencuaban.com% [R=301,L]

  • Thay đổi non-www sang www :

RewriteEngine On
RewriteCond % ^tenmiencuaban.com
RewriteRule (.*) http://www.tenmiencuaban.com/$1 [R=301,L]

Add Comment